تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان 6

شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان 6

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان 4

شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان 4

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت مهندسی آذرطیف سپاهان 1

شرکت مهندسی آذرطیف سپاهان 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امید هارونی- صنایع فلزی دیمه

امید هارونی- صنایع فلزی دیمه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

توانا ماشین نقش جهان

توانا ماشین نقش جهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اصغر آزادی شهركی

اصغر آزادی شهركی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جمشیدی منصور و قناعتی مالك

جمشیدی منصور و قناعتی مالك

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

دهقانی مدیسه جلال

دهقانی مدیسه جلال

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسین صالحی- دقت کاران سخت پوشش

حسین صالحی- دقت کاران سخت پوشش

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت آریا صنعت پارسیان نقش جهان

شرکت آریا صنعت پارسیان نقش جهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسین اسحق یان- پویان ملامین قائم

حسین اسحق یان- پویان ملامین قائم

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

الموت راه صفاهان

الموت راه صفاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

دهقانپور امنیه عباس مجتبی و مصطفی

دهقانپور امنیه عباس مجتبی و مصطفی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اتحاد ذوب آتش روشن

اتحاد ذوب آتش روشن

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امید هارونی 2

امید هارونی 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جلال علی نقیان الیادرانی

جلال علی نقیان الیادرانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اژدریان عباس

اژدریان عباس

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تعاونی پارسیان صنعت گندمكار

تعاونی پارسیان صنعت گندمكار

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجید یزدانی کچوئی

مجید یزدانی کچوئی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن رشیدیان

محسن رشیدیان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بهروز نیک خواه - محمدرضا علی بنائی570

بهروز نیک خواه - محمدرضا علی بنائی570

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجید پیر جمالی

مجید پیر جمالی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا فلاحتیان

رضا فلاحتیان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

احمد علی جهانگیری

احمد علی جهانگیری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا صادقی

رضا صادقی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضوان عابدینی

رضوان عابدینی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا صادقی برزانی 288

علیرضا صادقی برزانی 288

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اسمعیل شیروی خوزانی

اسمعیل شیروی خوزانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اکبر صادقی- صنایع فلزی سروش صنعت

اکبر صادقی- صنایع فلزی سروش صنعت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عباس زمانی- چدن و آلیاژ فولادی سپاهان

عباس زمانی- چدن و آلیاژ فولادی سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شركت نوید گستر غدیر

شركت نوید گستر غدیر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امیرطالبی

امیرطالبی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

هدایت اعلائی بیرامی 2

هدایت اعلائی بیرامی 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن اسفندیاری

محسن اسفندیاری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجید خوروش

مجید خوروش

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ابزار برش ماهان

ابزار برش ماهان

 • زمینه فعالیت : فلزی

کارخانه

علیرضا مجلسی

علیرضا مجلسی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسن ورانی جونی - خم لوله اصفهان

حسن ورانی جونی - خم لوله اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عاطفه سعیدی - علیرضا بدیع زادگان

عاطفه سعیدی - علیرضا بدیع زادگان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فرا موج سازان ارتباطات پارسیان

فرا موج سازان ارتباطات پارسیان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مصطفی قائدی دهقی

مصطفی قائدی دهقی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مرتضی صادقی برزانی

مرتضی صادقی برزانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمید رضا زهریان

حمید رضا زهریان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سورنا صنعت زنده رود 2 - هوشمند باهران

سورنا صنعت زنده رود 2 - هوشمند باهران

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امیررضا خیام باشی - فراهانی نژاد1

امیررضا خیام باشی - فراهانی نژاد1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی ابراهیمی علویجه 288

علی ابراهیمی علویجه 288

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عباسعلی کریمی علویجه

عباسعلی کریمی علویجه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

هادی قنبریان علویجه

هادی قنبریان علویجه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید مسعود حسینی

سید مسعود حسینی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نگین تراز سپاهان 2

نگین تراز سپاهان 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی لالی دهقی

مهدی لالی دهقی

 • زمینه فعالیت :